Päihteet ja partio

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Vahvan itsetunnon kehittymistä ja terveitä elämäntapoja kasvatuksessa painottamalla ehkäistään ennalta päihteiden kokeilua ja käyttöä. 

Partiojohtajan esimerkki nuoren kehityskulussa on ratkaisevan tärkeä. Hän on – tahtomattaankin – nuorille esikuva ja aikuisen malli. Partiojohtaja opettaa omalla käytöksellään nuorille monenlaisia asioita, myös suhtautumista päihteisiin. 

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viranomaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä koskevaa lainsäädäntöä: Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä eikä hän saa pitää hallussaan eikä kuljettaa edes mietoa alkoholijuomaa. Myös tupakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on huumausainerikos. 

Lain noudattaminen on helppoa: päihteet eivät kuulu partiotoimintaan. Vaikka laki ei kiellä aikuisia nauttimasta alkoholia tai tupakoimasta, partiojohtajan edellytetään kuitenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessaan pitäytyvän kaikista päihteistä, myös tupakasta ja alkoholista. 

Partiotilaisuuden (leirin, retken, kurssin, kokouksen, …) johtajiston niin lippukunnassa, piirissä kuin keskusjärjestössäkin on syytä keskustella ja sopia aina erikseen päihteiden käytön pelisäännöistä kulloisenkin tilaisuuden yhteydessä. 

Partioneuvosto on käsitellyt nämä pelisäännöt kokouksessaan 21.–22.4.2001. 

Valkealan Kolmisoihdussa

Lippukuntamme sitoutuu noudattamaan päihteettömyyttä kaikessa toiminnassaan. Kaikki lippukunnan tilaisuudet, myös aikuisille järjestetyt, ovat aina päihteettömiä. 

Johtajan esimerkki on tärkeää nuoren kehityksessä. Johtaja on esikuva ja fiksun aikuisen malli. Vaikka laki ei kiellä yli 18-vuotiasta nauttimaan alkoholia tai polttamasta tupakkaa, johtajan edellytetään pitäytyvän päihteistä partiossa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan. Lippukunnan toiminnassa mukana olevat muut aikuiset eivät käytä päihteitä toiminnan aikana. 

Mikäli kohtaat päihteidenkäyttöä lippukunnassamme 

yli 18-vuotiaan kohdalla:

Keskustele henkilön kanssa, että päihteet eivät kuulu partioon. Ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan. 
Mikäli päihteet ovat muodostuneet ongelmaksi, pyritään ohjaamaan ammattilaisen puheille. 

alle 18-vuotiaan kohdalla: 

  1. kerrasta: Keskustele lapsen/nuoren kanssa. Pyydä pois havaittu päihde. Ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan. Asiasta ilmoitetaan välittömästi lapsen/nuoren kotiin. Haltuun saadun tuotteet luovutetaan huoltajalle (huumausaineet poliisille). 
  1. kerrasta: Ole yhteydessä lippukunnanjohtajaan. Lapsi/nuori ohjataan huoltajan kanssa keskustelemaan tilanteesta kaupungin erityisnuorisotyöntekijän kanssa (https://www.nuortenkouvola.fi/ohjaus-ja-tuki, puh. 020 615 8636, 020 615 8556, 020 615 7563). 

Valkealan Kolmisoihtu ry on käsitellyt tämän linjauksen lippukunnan kokouksessa 17.3.2022. 

Materiaalia ja tärkeitä puhelinnumeroita

Päihteet ja partio: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/paihteet-ja-partio/  

Uudenmaan piiritoimisto: https://uusimaa.partio.fi/piiri/yhteystiedot/piiritoimisto/  

Päihteistä puhuminen eri ikäryhmissä: https://lounaissuomi.partio.fi/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/P%C3%A4ihdelinjaus-2017_0.pdf (Lounas-Suomen partiopiirin päihdelinjaus) 

KymLi, Menesty nuuskatta: https://www.kymli.fi/seura-2/menestynuuskatta/ 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: www.ehut.fi 

Irti huumeista ry: www.irtihuumaista.fi 

Myrkytystietokeskus, avoinna 24h, p. 09 4719 77 

Yleinen hätänumero: 112 

Poliisin ennaltaehkäisevä päihdetyö: www.poliisi.fi -> neuvot -> huumeet